HDSD sơn 10 in 1


Nguyên vật liệu sử dụng Cách sử dụng Thời gian khô Định mức (m2/kg)
Tên vật tư Tỷ lệ pha (kg) Khô sấy Khô tự nhiên
Sơn 10 in 1

Đóng rắn sơn 10 in 1 (777)
1-1

-1 sơn 10 in 1

-1 đóng rắn 777

- cân đúng tỷ lệ

- khuấy đều mạnh : 3 – 5 phút

- sử dụng sau 15 phút

- thời gian sử dụng 2 giờ

- dùng súng phun
30 phút ở 70 0‑C

- Khô bám bụi: 30 phút

- khô cứng: 2 – 3 giờ

- khô hoàn toàn: 24 giờ
4-5

Tags: sơn không độc, sơn men, sơn 10in1