HDSD sơn kính

Nguyên vật liệu sử dụng Cách sử dụng Thời gian khô Định mức (m2/kg)
Tên vật tư Tỷ lệ pha ( kg) Khô sấy Khô tự nhiên
Sơn kính
2 – 1 - 3

- 2 sơn kinh

- 1 đóng rắn kinh

- 3 dung môi sơn kinh


- cân đúng tỷ lệ

- khuấy đều mạnh : 3 – 5 phút

- sử dụng sau 15 phút

- thời gian sử dụng 2 giờ

- dùng súng phun
30 phút ở 70 0‑C

- Khô bám bụi: 30 phút

- khô cứng: 2 – 3 giờ

- khô hoàn toàn: 8 – 10 giờ
4-5

Tags: sơn kính